Ψηφιακό Άλμα – Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Επιχειρήσεων


Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος

Η νέα Δράση « Ψηφιακό Άλμα» στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων συνολικού ύψους 50.000.000,00 €.

Που Απευθύνεται

Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων ως εξής:

 • Α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017
 • Διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας. Δείτε ποια ΚΑΔ δεν είναι επιλέξιμα στη σελίδα 92 του κειμένου.

Προθεσμίες Προγράμματος

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα από τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00.

Ποσοστό & Όρια Επιδότησης

Ο ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται στις 55.000 €, και ο μέγιστος δε δύναται να υπερβαίνει τις 400.000 €.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 50% των επιλέξιμών δαπανών.
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να υποβάλλονται δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να πραγματοποιήσουν μια επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Ψηφιακή Κατάσταση Επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με τον Οδηγό Δράσης.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά δύο (2) ψηφιακές βαθμίδες:

 • Από την Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα,
 • Από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα,
 • Από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.

Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α).

Τι Επιδοτείται

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης επιδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες Δαπανών:
«Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νεων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.»

«Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού.»

«Ηλεκτρονικό Κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά»

 • 2 τουλάχιστον γλώσσες
 • Mobile Responsive
 • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών

«Υπηρεσίες που αφορούν σε»
 • Φιλοξενία (hosting, collocation)
 • Σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
 • Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολικής ασφάλειας
 • Μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

«Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).»

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος